A A A
Fundusz Innowacji Społecznych

Ruszy Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z innowacyjnymi pomysłami będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów realizowanych na rzecz mieszkańców Łodzi. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), które we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ) powołują pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych.

FIS-banner

Cel i struktura funduszu

UNDP – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 177 krajach i terytoriach na świecie, po udanych doświadczeniach z funkcjonowaniem Funduszy Lokalnych w Płocku i Ostrowie Świętokrzyskim zaproponowała podobny pomysł również Łodzi. We współpracy z Łódzką Federacją Organizacji Pozarządowych zwróciła się do Urzędu Miasta Łodzi z propozycją utworzenia dodatkowego funduszu wsparcia dla innowacyjnych inicjatyw obywatelskich, które przyczyniają się do rozwoju miasta i sprzyjają zaspokojeniu ważnych potrzeb społecznych.

Fundusz ma być programem wieloletnim. W jego ramach wspierane będą innowacyjne projekty z obszarów: kultury, edukacji, partycypacji czy pomocy społecznej. Ponieważ Fundusz stawia sobie za cel również wzmocnienie młodych i niedoświadczonych organizacji pozarządowych, będzie on wspierać przede wszystkim inicjatywy o budżecie nie większym niż 50 tys zł.

Fundusz składać się będzie w 60% ze środków Miasta, a w 40% ze środków zagwarantowanych przez UNDP. Miasto przeznaczy na ten cel środki przewidziane na dotacje w ramach części konkursów dla organizacji pozarządowych. Budżet włożony przez UNDP będzie pochodził natomiast z darowizn od firm prywatnych, które będą pozyskiwane regularnie w trakcie realizacji programu.

Tryb przyznawania dotacji

Dotacje na innowacyjne projekty w ramach Funduszu będą przyznawane w trybie dwóch następujących po sobie konkursów – pierwszy konkurs ogłaszany będzie przez UNDP i ŁFOP, a drugi przez UMŁ. Środki uzyskane przez oferenta w ramach pierwszego konkursu będą stanowiły wkład własny finansowy do oferty składanej do UMŁ. Taka oferta zgłoszona do konkursu Urzędu Miasta Łodzi będzie wtedy dodatkowo punktowana (brane pod uwagę będzie kryterium innowacyjności oraz wkład własny finansowy), dzięki czemu zwiększą się szansę jej dofinansowania. Co ważne, na pierwszym etapie do konkursu propozycje innowacyjnych projektów składać mogą również grupy nieformalne.

Odpowiedzialny biznes partnerem

Koncepcja Funduszu Lokalnego w Łodzi zakłada stałą współpracę partnerów. By projekt miał szansę powodzenia proponuje się by w komisjach konkursowych ogłaszanych przez UNDP z ŁFOP udział brali również przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi. Z kolei w konkursach Urzędu Miasta Łodzi, których dotyczyć będzie fundusz, uczestniczyć będą mogli w roli ekspertów przedstawiciele UNDP. Nad strategicznymi kierunkami Funduszu (m.in. priorytetowymi obszarami wsparcia w danym roku) czuwać będzie Rada Programowa, w której skład oprócz ww. partnerów wejdą strategiczni darczyńcy.

Dowiedz się więcej na temat Funduszu >>>

UWAGA: Z końcem roku 2013 biuro UNDP w Polsce przestało działać, a organizacja zaprzestała aktywność na terenie Polski. Współpraca z sektorem biznesu przekazana została w ręce Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych.